د ويډیو مرسته وکړئ

دلته ځینې مرستې ويډیوګانې دي. د DNA نمونه څنګه جوړول کیدلو ویډیو په ځانګړې توګه مهم ده. موږ سپارښتنه کوو چې د هغې لیدلو وروسته وروسته استخراج وکړو.

د یوټیوب کټ 24genetis

ستاسو آزموینې څنګه تنظیم کړئ او د DNA نمونه واخلئ

دا ویډیو خورا مهم ده؛ موږ به تاسو ته وښایئ چې څنګه د ډی این په سمه لاره کې څنګه جوړ کړئ ترڅو دا ډاډ ترلاسه کړو چې دا ککړ شوي نه وي او موږ اړین DNA راټولوي.

که تاسو د SWAB (Hyssop) سره مخکې د DNA نمونه اخیستی وي، بل څه به دا په ویب پاڼه کې ثبت کول دي. د خپل کټ ثبتولو لپاره دلته کلیک وکړئ.

د DNA انټرنیټی

×

د ننه کیدل