د ويډیو مرسته وکړئ

دلته ځینې مرستې ويډیوګانې دي. د DNA نمونه څنګه جوړول کیدلو ویډیو په ځانګړې توګه مهم ده. موږ سپارښتنه کوو چې د هغې لیدلو وروسته وروسته استخراج وکړو.

د سالیوا کټ نسخه

د یوټیوب کټ 24genetics

 

د انګور سوځولو نسخه (د پنبې جامی)

 

د یوټیوب کټ 24genetis

ستاسو آزموینې څنګه تنظیم کړئ او د DNA نمونه واخلئ

 

که تاسو د SWAB (Hyssop) سره مخکې د DNA نمونه اخیستی وي، بل څه به دا په ویب پاڼه کې ثبت کول دي. د خپل کټ ثبتولو لپاره دلته کلیک وکړئ.

د DNA انټرنیټی

×

د ننه کیدل